Parasta asumisviihtyvyyttä

0440 412 500

KORVAUSILMAVENTTIILIEN ASENNUS, HUOLTO JA MYYNTI

KH-TEAM on asiantuntijasi Espoon ja muun pääkaupunkiseudun alueella

Tarjoamme taloyhtiöille, kiinteistöille, saneerausliikkeille, julkisivu-urakoitsijoille sekä yksityishenkilöille korvausilmaventtiilien asennus-, huolto- ja muutostöitä. Palveluumme kuuluu lisäksi tuotemyynti. Työskentelemme vuosikymmenten alakokemuksella, joten voit luottaa asiantuntijuuteemme kaikissa korvausilmaventtiiliratkaisuissa. Kartoitamme kohteen ja asukkaan tarpeet huomioiden löydämme parhaimmat venttiiliratkaisut. Meiltä mm. Bioben VS, DUO ja AirMax venttiilit. Toiminta-alueemme ulottuu Espoosta Helsinkiin, Vantaalle ja muulle pk-seudulle, koko Uusimaa mukaan lukien.


Teemme tiivistä yhteistyötä venttiileiden vahvan ammattilaisen, Biobe Oy:n kanssa. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous palveluistamme!


LAADUKKAAT TUOTTEET LAADUKKAASEEN ILMANVAIHTOON

Korvausilmanventtiilit ovat tärkeä osa toimivaa, terveellistä ilmanvaihtoa. Venttiilien avulla hallitaan huoneistoon saapuvan tuloilman määrää turvaten riittävä korvausilman saanti. Raikas ja puhdas sisäilma saavutetaan paitsi oikeilla materiaali- ja tuotevalinnoilla myös kokeneen ammattilaisen työtavoilla. Oikeilla venttiilivalinnoilla pystytään vaikuttamaan niin ikään merkittävästi kiinteistön energiakustannuksiin ja viihtyisyyteen.
Korvausilmaventtiilien asennus on siis syytä tehdä oikein. Myös korvausilmaventtiilien huolto kannattaa tehdä säännöllisin väliajoin toimivan ilmanvaihdin taatakseen, sillä tukkeutunut venttiili heikentää asumisterveyttä. KH-TEAM tekee venttiilien huoltotöitä, kuin myös uusien asennuksia ja olemassa olevien muutostöitä. Niin ikään ikkuna- ja ovihuollot kuuluvat lisäksi palveluihimme – lisää voit lukea täältä 


Korvausilmaventtiilit ovat siirtyneet taloyhtiön vastuulle, mukaan lukien huollot. 


Keskustelemme mielellämme kanssasi kiinteistösi ja sinun tarpeista. Ota yhteyttä!Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

uojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee KH-Team Oy:n (2781834-7) rekisteriä ja siihen tallennettuja henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen, Suomen lainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisesti. Yksityisyytesi on meille tärkeää!

  1. Rekisterinpitäjä

KH-Team Oy, Y-tunnus 2781834-7, Ennekuja 1, 02270 Espoo

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kari Hynninen, kari.hynninen@kh-team.fi, 0440412500

  1. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, asiakassuhteeseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi)

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista, ja niiden muutoksista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.

  1. Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja luovutetaan muille tahoille vain tarvittaessa esim. aliurakoitsijoille lähetetään henkilön nimen lisäksi yhteystiedot työn suorittamista varten tai yhteydenottopyyntö välitetään alanosaavalle yhteistyökumppanille. Luottokelpoisuus tarkistetaan asiakkaalta sopimusten mukaisesti. Svea Ekonomin yritysrahoituspalvelu on satunnaisesti käytössämme, joten henkilötietojen luovutus on sopimuksen mukaan välttämätöntä. Myös luovutukset viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen johdosta.

  1. Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimella, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  1. Rekisteröidyn oikeudet           

Pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu osoittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista. Tietojen oikaiseminen tapahtuu osoittamalla kirjallisen oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta. Tietojen poistaminen tapahtuu osoittamalla rekisterinpitäjälle kirjallisen vaatimuksen tietojen poistamisesta.

Oikeus rajoittaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn vastustamisesta on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itsensä toimittamat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu).